کیفیت به عنوان يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده موفقيت سازمانها در محيط رقابتي امروزه مورد توجه جدی قرار گرفته است. هرگونه كاهشي در رضايت مشتري بدليل كيفيت پايين، موجب ایجاد نگرانيهايي براي سازمانهاست. کیفیت بالا به عنوان یکی از مهمترین معیارهاي این شرکت جهت ارزیابی محصولات و یا خدمات است؛ مفهومی گسترده که قسمت هاي مختلف سازمان نسبت به آن تعهد دارند.