Draw Textured Yarn یا نخ DTY (نخ تکسچرشده) با استفاده از نخ POY با شفافیت نیمه مات Semidull و برایت Super Bright و به عنوان مواد اولیه به روش تاب مجازی  False twist و براثر کنش حرارت تغییر فرم یافته و باتوجه به میزان تجعد و درصد جمع شدگی بوجود آمده در نخ به خواص الیاف طبیعی نزدیک می گردند.